Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Sau Đại học Tiến sĩ

Chương trình Đào tạo Tiến sĩ ngành KHCT

10/01/2016 00:00 - Xem: 433

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số .......  /QĐ-ĐHNL-ĐT ngày ......tháng 01năm 2016)

  1. Ngành Khoa học cây trồng

Cấu trúc

Nội dung học phần

Số tín chỉ

NCS có TĐ thạc sĩ

NCS có TĐ đại học

  1. Học phần bổ sung (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

Các học phần ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng. (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ hoặc đã có bằng thạc sĩ ≥ 15 năm hoặc một số học phần trình độ đại học có vai trò quan trọng trong đào tạo trình độ thạc sĩ)

 

30

  1. Học phần ở trình độ tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

2.1 Học phần bắt buộc:

4

4

+ Phương pháp thu thập, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu  

2

2

+ Sản xuất cây trồng công nghệ cao

2

2

2.2. Học phần tự chọn (chọn 2 trong các học phần cây trồng nâng cao sau)

4

4

+ Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

2

2

+ Ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống cây trồng và bảo quản sau thu

2

2

+ Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của cây trồng

2

2

+ Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng

2

2

+ Điều chỉnh sinh trưởng, phát triển và xử lý ra hoa cây ăn quả  

2

2

  1. Các chuyên đề tiến sĩ (hoàn thành trong 24 tháng đầu)

NCS phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ để tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn

6

6

  1. Bài tiểu luận tổng quan (hoàn thành trong 24 tháng hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học)

NCS phải tổng quan về tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Thể hiện qua khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

6

6

  1. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng)

NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học.

70

70

Tổng số

 

90

120